PIEK Privacybeleid

/PIEK Privacybeleid
PIEK Privacybeleid2018-06-28T14:18:57+00:00
Laatst bijgewerkt: 28 mei 2018

1. Inleiding

PIEK International Education Centre BV hecht waarde aan het vertrouwen dat onze (potentiële) klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.
Dit privacybeleid zet met name uiteen hoe wij persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de online websites van PIEK bezoekt, u als (potentiële) klant contact heeft met onze verkoop- en/of orderverwerkings afdeling, u deelneemt aan onze opleidingen.

1.1 De PIEK-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor uw gegevens

Voor klanten verwijst PIEK of ‘wij’/’we’ in dit privacybeleid naar PIEK International Education Centre GmbH als u een klant in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland bent, of PIEK International Education Centre BV voor alle andere landen.

1.2 Persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens

Persoonsgegevens (Persoonsgegevens) zijn alle gegevens die u identificeren als een specifiek individu en niet-persoonsgegevens (Niet-persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat PIEK zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen wat Persoonsgegevens zijn in de context van dit privacybeleid. Als in dit privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgegevens.

1.3 De reikwijdte van het privacybeleid van PIEK

Dit privacybeleid dekt alle gegevens die wij verzamelen over (potentiële) klanten, (potentiële) leveranciers en medewerkers.

1.4 Wijzigingen in het privacybeleid

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze pagina om te bekijken wanneer dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan dit privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven wordt aangeduid. Als u gebruik maakt van de Website of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde privacybeleid heeft geaccepteerd. Als PIEK gebruik maakt van Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die is aangegeven op het moment van verzameling, zal PIEK de gebruikers hiervan via e-mail en/of door het plaatsen van een bericht op haar Website, of op andere wettelijk vereiste manieren, 30 dagen voorafgaand aan dit gebruik op de hoogte brengen.

2. Verzamelde informatie

U verstrekt verschillende soorten informatie om PIEK in staat te stellen onze diensten, producten en functies te leveren.

2.1 Informatie die u verstrekt aan PIEK

 • U als (potentiële) klant
  We verzamelen gegevens over u als u een prijsopgave aanvraagt, informatie aanvraagt, zich aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een opleiding, deelneemt aan een enquête, aanmeldt voor een nieuwsbrief, een beoordeling of review plaatst of anderszins actief gegevens naar PIEK verstuurt. Dit kan onder andere bevatten, maar is niet beperkt tot, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer (inclusief mobiele telefoonnummer), gender, functie, foto, interesses en antwoorden op inschrijf en/of registratieformulieren die naar u zijn verstuurd.
 • U als (potentiële) leverancier
  We verzamelen gegevens over u als u uw contactgegevens verstrekt bij een aanvraag van een prijsopgave, wij informatie van u ontvangen, of anderszins u actief gegevens naar PIEK verstuurt. Dit kan onder andere bevatten, maar is niet beperkt tot, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiele telefoonnummer), gender en functie.
 • U als medewerker van PIEK
  We verzamelen gegevens over u als medewerker van PIEK zodat u uw werkzaamheden optimaal kunt uitvoeren en PIEK aan al haar wettelijke verplichtingen kan voldoen. Dit kan onder andere bevatten, maar is niet beperkt tot, voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, burgerservicenummer, telefoonnummer (inclusief mobiele telefoonnummer), gender, functie, interesses, kwalificaties, bankrekeningnummer, foto’s, kopie van legitimaties en rijbewijzen, reisvaccinaties, diploma’s, certificaten en antwoorden op registratieformulieren die naar u zijn verstuurd.
 • U als bezoeker van PIEK websites
  Bovendien kan PIEK als onderdeel van de standaard werking van de Websites informatie over uw computer of mobiele apparaat en de acties die u onderneemt op de Websites verzamelen en analyseren, waaronder, maar niet beperkt tot, uw zoekopdrachten, de tijd die u op de Website en op elke pagina doorbrengt, paginabezoeken, klikken of tikken, sessie activiteit, browsertype, besturingssysteem, soort apparaat, MAC-adres, IP-adres en de domeinnaam vanaf waar u de Website heeft bezocht.

2.2 Opslag van gegevens

PIEK bewaart de Persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten voor zover een dergelijke retentie toereikend en relevant is, en beperkt wordt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. PIEK bewaart met name Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking zoals beschreven in dit privacybeleid.
Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe cloud dienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

2.3 Welke Persoonsgegevens zijn vereist

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt, zal PIEK aangeven of deze vereist zijn voor de levering van specifieke diensten of functies. Indien vereiste Persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, zullen de specifieke functies of diensten niet aan u beschikbaar worden gesteld.

2.4 Rechtsgronden voor het verzamelen van Persoonsgegevens

PIEK verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de Persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

 • Uitvoering van een Overeenkomst
  De meeste Persoonsgegevens die door PIEK worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te nemen op het verzoek van de (potentiële) klant voordat een overeenkomst wordt aangegaan.
 • Rechtmatig belang
  Een tweede rechtsgrond van PIEK voor andere soorten verwerking van uw Persoonsgegevens is de noodzaak ervan voor de rechtmatige belangen van PIEK. Een voorbeeld van een dergelijk rechtmatig belang is als wij denken dat er een redelijke verwachting bestaat dat wij een specifiek soort verwerking voor u zullen uitvoeren, of indien dergelijke verwerking strikt noodzakelijk is voor het detecteren en voorkomen van fraude. PIEK zal alleen een beroep doen op dergelijke rechtsgronden indien een evaluatie is uitgevoerd waarbij de belangen en de rechten van de betrokken partijen zijn beoordeeld en de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de diensten, producten en functies.
 • Naleving van een wettelijke verplichting
  Een derde rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat met betrekking tot het voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als PIEK zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.
 • Toestemming
  In sommige situaties heeft PIEK uw toestemming nodig voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Als PIEK uw toestemming nodig heeft voor het verzamelen en verwerken van bepaalde Persoonsgegevens, vragen wij om uw toestemming wanneer u de gegevens verstrekt en zal deze verwerking alleen plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kan bijvoorbeeld worden gevraagd om u te registreren voor een certificaat, uw foto wordt genomen en gepubliceerd voor marketingdoeleinden en om u aan te melden voor een nieuwsbrief.

2.5 Minimale leeftijd

PIEK beperkt het verwerken van Persoonsgegevens tot personen die de wettelijk vereiste leeftijd hebben bereikt.

3. Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens

We kunnen alle gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die op basis van dit privacybeleid worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 3 van dit privacybeleid, voor zover van toepassing.

Om onze diensten, producten en functies aan u te leveren, om (potentiële) klanten te helpen de juiste opleiding te vinden;
Om deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;
Om certificaten te verstrekken en klantenservice te verlenen.

Meer informatie over deze doeleinden, gebruik en openbaarmaking van uw gegevens wordt hieronder uiteengezet.

3.1 Promotiemateriaal

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, kan PIEK uw contactgegevens gebruiken om u informatie over PIEK te versturen, waaronder promotiemateriaal. PIEK kan externe partners inzetten om deze activiteiten namens PIEK uit te voeren.

3.2 Relevante zoekresultaten

Om onze diensten, producten en functies te verbeteren, kan PIEK gebruikmaken van uw eerdere zoekopdrachten en browsergeschiedenis (zoals de training programma’s waar u op klikt) om u te identificeren en de relevante zoekresultaten te bepalen en u aanbevolen opleidingen te tonen, of om contact met u op te nemen over opleidingen waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. We kunnen ook demografische informatie en/of profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de Website op u toe te spitsen, om u content te tonen waar u mogelijk in geïnteresseerd bent, en om content te tonen die aansluit op uw voorkeuren. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe PIEK Cookies gebruikt.

3.3 Uw contactgegevens

Als u contactgegevens aan PIEK verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres) en andere vormen van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens, stemt u ermee in dat PIEK deze informatie mag gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 3, voor zover van toepassing. U stemt er in het bijzonder mee in dat PIEK als onderdeel van haar dienstverlening met u contact mag opnemen via middelen zoals website, email, telefoon (inclusief mobiele telefoon) of post, onder meer via het gebruik van de contactgegevens die u heeft verstrekt aan PIEK of die PIEK op een andere wijze heeft verkregen van externe bronnen.

3.4 Fraude, spam en cybercrime voorkomen

PIEK kan de informatie die wordt verzameld krachtens dit privacybeleid ook gebruiken om problemen met de Website en de dienstverlening van PIEK vast te stellen, om mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen en om personen te beschermen tegen andere activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor uzelf of anderen. PIEK kan gegevens van en over u of uw gebruik van PIEK websites onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Website te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.

PIEK behoudt zich ook het recht voor om berichten in ons website comment systeem te verwijderen als deze in strijd zijn met de Website-regels, Wettelijke regelgevingen of andere voorwaarden van deze overeenkomst. PIEK heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, cybercrime of spam verstuurt naar PIEK of haar website bezoekers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op PIEK websites op welke wijze dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, het onderzoeken van uw functionaliteit door het aanmaken van profielen en namen die van PIEK zijn. PIEK behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als PIEK er oprecht van overtuigd is dat u de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden.

3.5 Overdracht van informatie aan externe partijen

Overdracht aan dienstverleners en leveranciers
We kunnen gebruik maken van externe diensten voor onze activiteiten om de Website en onze diensten, producten en functies te verbeteren, en om onze (potentiële) klanten te beschermen. Deze externe partijen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, dienstverleners en leveranciers.

PIEK kan uw Persoonsgegevens in sommige situaties ook overdragen aan bepaalde externe leveranciers die PIEK helpen met het leveren van onze diensten, producten en functies. Een voorbeeld van zo een leverancier is IPC — Association Connecting Electronics Industries

Tijdens de levering van deze diensten kunnen deze bedrijven toegang krijgen tot de Persoonsgegevens en dit kan gepaard gaan met de overdracht van de Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachten vinden alleen plaats voor de doeleinden vastgelegd in paragraaf 3 van dit privacybeleid, voor zover van toepassing. Deze bedrijven zijn ook contractueel verplicht om deze Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot dergelijke overdrachten en het verwerken van de Persoonsgegevens door deze externe partijen.

Overdracht aan Opdrachtgevers / Werkgevers
Opdrachtgevers/Werkgevers stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle gegevenssubjectrechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Overdrachten aan clouddienstverleners
Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

Externe websites die u bezoekt via PIEK
U kunt ook gebruik maken van bepaalde sites of diensten van externe partijen die u bezoekt via de websites van PIEK. In dergelijke gevallen worden alle gegevens die u aan een externe partij verstrekt niet aan PIEK maar aan deze externe partij verstrekt en zijn deze onderhevig aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe partij. Lees paragraaf 7 van dit privacybeleid genaamd ‘Links naar externe websites’ voor meer informatie.

4. Aanvullend gebruik en openbaarmaking van Niet-persoonsgegevens

Naast de andere vormen van gebruik en openbaarmakingen van informatie opgenomen in dit privacybeleid en zonder afbreuk te doen aan andersluidende bepalingen in dit privacybeleid, kunnen wij alle Niet-persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken voor welk doel dan ook, behalve indien we door toepasselijke wet- en regelgeving tot iets anders zijn verplicht. Indien we Niet-persoonsgegevens combineren met Persoonsgegevens, wordt deze gecombineerde informatie alleen door ons gebruikt en openbaar gemaakt voor de doeleinden beschreven in paragraaf 3 van dit privacybeleid.

5. Veiligheid

PIEK streeft naar redelijke beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens die zij beheert, te beschermen. Geen enkele wijze van overdracht over internet of digitale opslag is echter 100% veilig. We streven er daarom naar om uw informatie te waarborgen en beschermen, maar kunnen de veiligheid ervan niet garanderen.

Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

6. Cookies

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken PIEK websites gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies). Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies zijn technieken die informatie verzamelen en gebruiken.

Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij en maken ze het mogelijk om informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter.

Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen websites iets over uw voorkeuren te weten komen, waardoor ze relevantere content kunnen laten zien.

Indien en voor zover PIEK via cookies persoonsgegevens van u verwerkt (zoals uw IP adres) houdt PIEK zich daarbij uiteraard aan de geldende privacywetgeving.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies via deze website worden geplaatst en voor welke doeleinden. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via de websites van PIEK en voor welke doeleinden.

De tekst en inhoud van deze pagina kunnen op elk moment worden aangepast. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat er wijzigingen optreden in de cookies die wij gebruiken of omdat de regels rondom cookies wijzigen. Verder wijzen wij u er expliciet op dat de overzichten van de geplaatste cookies regelmatig worden ge-update. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u informeren en waar nodig opnieuw uw toestemming vragen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@piek.email.

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten:

Cookiemelding
Doel: Dit cookie slaat uw privacy voorkeur op betreffende de cookiemelding, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft op te geven.
Naam: gdpr
Bewaartermijn: 100 dagen

Google Analytics
Doel: Met Google Analytics meten we hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang een bezoek duurde. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
Namen: _ga, _gid, _gat
Bewaartermijn: Deze cookies komen van Google Analytics en worden maximaal 2 jaar, 24 uur en 10 minuten bewaard.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google

Google Tag Manager
Doel: Met Google Tag Manager kunnen we eenvoudig stukjes code toevoegen aan onze website, waardoor we het gebruik kunnen meten, bijvoorbeeld hoe vaak een knop wordt aangeklikt. Zo kunnen we de website blijven verbeteren.
Namen: _dc_gtm
Bewaartermijn: Einde sessie
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google

Social Media
De cookies van socialenetwerksites zorgen ervoor dat u informatie als een blogpost, video’s en pagina’s kunt liken of delen met anderen. PIEK kan op de website hebben staan:
Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn en YouTube. Voor meer informatie over de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. PIEK heeft daar geen invloed op.
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Youtube

7. Links naar websites van externe partijen

De Website kan ook links naar andere websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van gegevens of andere handelingen met betrekking tot privacy van externe partijen, waaronder gelieerde ondernemingen, externe dienstverleners, externe socialmediaplatformen, externe partijen die de apparaten of besturingssystemen aanbieden waarop de website beschikbaar wordt gemaakt en externe partijen die een website beheren waarnaar wordt verwezen op onze website. U heeft wellicht rechtstreeks afdwingbare rechten tegenover deze externe partijen. Lees hun privacybeleid voor meer informatie.

8. Overnames en andere reorganisaties

Informatie verzameld uit hoofde van dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen voortvloeiend uit een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van PIEK (middels fusie, verkoop of anderszins) of andere reorganisatie of samenwerking, of toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie, kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Informatie verzameld uit hoofde van dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen in verband met een overname of fusie verricht door PIEK of deze externe partijen.

9. Het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

PIEK’s (potentiële) klanten, (potentiële) leveranciers, medewerkers en website bezoekers die hun Persoonsgegevens verstrekken in de EU of in andere jurisdicties met wetten die gelijkwaardige bescherming bieden als in de EU, kunnen gebruikmaken van de hieronder beschreven rechten.

9.1 Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren

U kunt een verzoek indienen om PIEK onjuiste Persoonsgegevens namens u aan te laten passen door een e-mail te sturen naar privacy@piek.email.

9.2 Het recht om bezwaar aan te tekenen of de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan om via deze link contact met ons op te nemen.

U kunt ook een formeel bezwaar indienen of ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens door PIEK te beperken. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@piek.email.

9.3 Het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en te ontvangen

U kunt een formeel verzoek indienen om uw Persoonsgegevens in te zien. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@piek.email met de volgende zin in uw e-mail: ‘Ik vraag toegang tot mijn Persoonsgegevens.’ PIEK zal uw Persoonsgegevens dan in een overdraagbare indeling verstrekken, zodat deze kunnen worden doorgegeven aan externe partijen.

9.4 Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen

U kunt een formeel verzoek indienen om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@piek.email met de volgende zin in uw e-mail: ‘Ik vraag u om mijn Persoonsgegevens te verwijderen.’ Zodra uw verzoek is bevestigd, zal PIEK hiertoe de nodige stappen ondernemen.

9.5 Enkele beperkingen

Dergelijke rechten op correctie, bezwaar, beperking, toegang, overdraagbaarheid en verwijdering zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen, zoals bepaald in toepasselijke wet- en regelgeving. Individuele verzoeken worden uitgevoerd binnen de tijd die is toegestaan door relevante regelgeving vanaf het moment waarop PIEK uw verzoek bevestigt.

10. Afmelden

Als u niet langer marketingmaterialen wilt ontvangen van ons gebaseerd op uw Persoonsgegevens, kunt u zich afmelden voor deze marketingberichten door een e-mail te sturen naar opt-out@piek.email. Houd er rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten. We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inwilligen.

11. Algemene vragen en klachten

11.1 Contact opnemen met PIEK

U kunt een bericht sturen aan PIEK International Education Centre, Schelsberg 111-113, 6413AC, Heerlen, Nederland of andere contactmogelijkheden als vermeldt op onze websites. Als u contact op wilt nemen met de Data Protection Officer van PIEK, kunt u een e-mail sturen naar privacy@piek.email.

11.2 Klachten

Als u van mening bent dat PIEK inbreuk heeft gemaakt op uw rechten betreffende gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. Als u zich bijvoorbeeld in de EU bevindt, is het EU-hoofdkantoor van PIEK International Education Centre in Nederland; dit kantoor is onderworpen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, in welk geval u deze link kunt bezoeken.